ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา
 
       เมื่อปลายปีการศึกษา  2528  วิทยาลัยเริ่มเตรียมการเพื่อเปิดสอน  ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  (เทคโนโลยีการอาหาร)  ก่อน  ด้อยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   ให้กับอาจารย์คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะร่วมในโปรแกรมวิชานี้โดยได้รับความร่วมมือจาก  คณะอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในเวลาเดียวกันนั้นได้เตรียมศักยภาพด้านอาคารสถานที่  วัสดุ – ครุภัณฑ์  ไปด้วย  และได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก  ระดับ  อ.วท.  (เทคโนโลยีการอาหาร)  21  คน  เมื่อปีการศึกษา  2530  และในปีเดียวกันนั้นวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการร่างหลักสูตร   วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  หลังจากหลักสูตรนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วและประสบความสำเร็จในการผลิตระดับอนุปริญญา  จึงเริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเป็นรุ่นแรก  ในปีการศึกษา  2534  จำนวน  1  หมู่เรียน  25  คน  โดยคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าเรียน  1,462  คน  คิดเป็นอัตราส่วน  1  ต่อ  82.1 
 
        ตามหลักสูตร  ระดับ  อ.วท.  ได้จัดการสอนเป็น  3  หมวดวิชา  รวม  86  หน่วยกิตเป็นหมวดวิชาเลือกเสรี  4  หน่วยกิต  หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไปซึ่งจะเรียนวิชาต่างๆ  ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาภาษาและกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหมือนสาขาวิชาอื่นๆ  16  หน่วยกิต  และหมวดวิชาเฉพาะด้านจะเรียนกลุ่มวิทยาการจัดการ  10  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  18  หน่วยกิต  และกลุ่มวิชาเอก  38  หน่วยกิต
 
        ทุกรายวิชาสายวิทยาศาสตร์และวิชาเอกจะเรียนภาคทฤษฏีและปฏิบัติในสัดส่วนเท่าๆ  กันนอกจากจะมีห้องปฏิบัติการ  เคมี  ชีวและจุลชีววิทยา  และฟิสิกส์  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว  ยังมีห้องปฏิบัติการเฉพาะของโปรแกรมวิชาอีก  3  ห้อง  คือ  อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร  ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร  พร้อมทั้งแบ่งส่วนไว้สำหรับเป็นห้องฝึกหัดการวิจัยซึ่งเป็นวิชาหนึ่งหลักสูตร  ติดกับห้องปฏิบัติการเคมีอาหารและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร  
 
        หลักสูตรระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  2533  จัดการสอน  3  หมวดวิชา  รวม   156  หน่วยกิต  เป็นหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป  ซึ่งจะเรียนวิชาต่างๆ  ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์  กลุ่มวิชาภาษาและกลุ่มวิชาคณิศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เหมือนสาขาวิชาอื่น  32  หน่วยกิต  และหมวดวิชาเฉพาะด้าน  จะเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  รวมกับกลุ่มวิชาเอกบังคับ  และกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ  121  หน่วยกิต  วิชาเอกเลือก  10  หน่วยกิต  และวิชาเลือกเสรี  10  หน่วยกิต
 
        พ.ศ.2535  วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นสถาบันราชภัฏ  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  จึงได้นามใหม่เมื่อวันที่   14  กุมภาพันธ์  2535  ว่า  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  ในปีที่ได้รับพระราชทานนามใหม่  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันราชภัฏ  รวมทั้งหลักสูตรของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหารด้วย
 
        พ.ศ.2538  ได้มีการตราพระราชบัญญัติ  สถาบันราชภัฏ  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2538  ยังผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์
 
10. 2014